BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul Pieniężnego 30

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30 

2. Cel przetwarzania: realizacja zadań szkoły/ przedszkola

3. Podstawa prawna przetwarzania:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

Ustawa o systemie informacji oświatowej,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

- Zgoda osoby, której dane dotyczą,

4. Odbiorcami danych osobowych są:

- podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych,

- dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola.

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.