BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE  UL. PIENIĘŻNEGO 30; 14-100 OSTRÓDA

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat

I. Wymagania formalne (niezbędne):

1. Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), tj.:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Stan jej zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

II. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

1. znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych,

2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,

3. znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego, znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

5. znajomość i umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach finansowo-księgowych, płacowych, sprawozdawczych, bankowych, programie Płatnik ( mile widziana znajomość programów Vulcan - płace, księgowość Optivum),

6. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. wykonywanie operacji gospodarczych, dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z planem finansowym, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,

3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych,

5. rzetelne i terminowe sporządzanie planów budżetowych, sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, bilansu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

6. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

7. rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

8. naliczanie wynagrodzeń pracowników szkoły i prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z płacami, rozliczeniem z ZUS i Urzędem Skarbowym,

9. prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,

10. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

12. przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków szkoły,

13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

14. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,

15. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

16. prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz jpk.

17. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii krajowej, ul. Pieniężnego 30, 14-100 Ostróda

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV),

3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ( dowodu osobistego),

4. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu,

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o niekaralności - braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

9. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

10. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2016 r., poz.902 ze zm.).

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”,  a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie był niższy niż 6%.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 29.09.2017 r. – do godz. 15.00.

2. Sposób:

a. wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie" w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do szkoły) na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Armii Krajowej w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30, 14 –100 Ostróda

b. oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub zostaną złożone po w/w terminie – nie będą rozpatrywane,

c. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:

1. Etap I - ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji, tj. oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej,

a. lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego,

b. kandydaci niezakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

2. Etap II– ocena merytoryczna złożonych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie –www.sp1ostroda.nowybip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1im. Armii Krajowej w Ostródzie.

4. Postępowanie z dokumentami złożonymi przez kandydatów:

a. dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,

b. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt,

c. dokumenty pozostałych osób będą zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem przez okres trzech miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem tel. (89) 646-58 - 91.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Armii Krajowej w Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Agnieszka Jankowska Wicedyrektor Szkoły

Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

 

 

 

Ostróda, dn. 15.09.2017 r.